top of page

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Latarnia Wagabundy

 

 

ABY FUNKCJONOWANIE OŚRODKA PRZEBIEGAŁO BEZ PRZESZKÓD, JEGO GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD OKREŚLONYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM

1. Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Latarnia Wagabundy określa zasady świadczenia usług przez Ośrodek, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie      Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług w Ośrodku. Dokonując wyżej wymienionych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuję warunki regulaminu Ośrodka w imieniu swoim jak i towarzyszących osób z którymi przebywa w Ośrodku.

2. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe (doba hotelowa trwa w godz. 16:00 do 10:00

 

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

4. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Ośrodka powinien zgłosić

      w recepcji do godz. 6:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 

5. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

6. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres,

       za który uiścił należną za pobył opłatę.

 

7. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju do godz. 20:00

 

8. W Ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

       Złamanie  zakazu podlega karze w wysokości 1000,00 zł.

 

9. Nieuzasadnione aktywowanie alarmu przeciwpożarowego podlega karze w wysokości 1.000,00 zł. 

 

10. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 02:00 do godz. 6:00

 

11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasadę.

 

12. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

 

13. Goście zobowiązani są niezwłocznie po zakwaterowaniu w pokoju do zgłoszenia w recepcji Ośrodka nieprawidłowości, takich jak braki w wyposażeniu , wszelkie usterki itp.

 

14. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 

15. Ze względy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

16. Każdorazowo opuszczając pokój oraz przed pójściem spać gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.

 

17. Przedmioty wartościowe, pieniądze  powinny być zdeponowane w administracji Ośrodka. Depozyt przyjmuje recepcja lub biuro. Przechowalnia sprzętu narciarskiego znajduje się na parterze.

18. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające  z jego usług z zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

 

19. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 30 dni licząc od daty wyjazdu gościa z Ośrodka.

 

21. Zezwolenie na pobyt psów lub innych zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową opłatą. W przypadku wyrażenia zgody, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. W przypadku posiadania psa na terenie ośrodka właściciel zobowiązany jest do utrzymywania psa na smyczy oraz w kagańcu. Właściciel zwierząt ponosi za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

 

22. Wchodzenie na padok, stajni oraz w miejsca gdzie przebywają konie jest zabronione bez obecności obsługi hotelu lub wyznaczonej osoby. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez konia. Nadto Ośrodek nie odpowiada za szkody wyrządzone przez dotknięcie przez Gościa pastucha, który jest podpięty do prądu. Informacje o ogrodzeniu pod napięciem znajdują się na tablicach przy pastwisku.

 

23. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, ogień itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka.

 

24. Rezygnacja:

a) w przypadku z rezygnacji z usługi w terminie poniżej 120 dni przed planowym przyjazdem kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłaty za poniesione świadczenia.

 

25. Wszelkie inne aspekty przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Latarnia Wagabundy nie określone normatywami powyższego regulaminu objęte są postanowieniami Kodeksu Prawa Cywilnego oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

26. Niniejszy regulamin Ośrodka obowiązuje od dnia  01.10.2018

 

 

Pozostając do Państwa dyspozycji życzymy miłego pobytu w naszym Ośrodku.

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

1. Definicje

 

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

 1. My, Latarnia Wagabundy administrator – Ośrodek Wypoczynkowy & Restauracja Latarnia Wagabundy Malwina Ślusarczyk, Igor Ślusarczyk S.C., Wola Michowa 14, 38-543 Komańcza, NIP: 5512637022, REGON: 381443009

 2. Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Latarnię Wagabundy.

 

2. Kim jest administrator danych?

 

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Wypoczynkowy & Restauracja Latarnia Wagabundy Malwina Ślusarczyk, Igor Ślusarczyk S.C., Wola Michałowa 14, 38-543 Komańcza, NIP: 5512637022, REGON: 381443009

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 

5.  W jakich celach przetwarzamy dane?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 1. wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.

 2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.

 3. Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:

 1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług

 2. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.

 3. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami

 4. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).

 5. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.

 6. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.

 7. prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,

 8. prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu (zakładów) – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego (ich) terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.

 

W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: (i) działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś (ii) zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 

6. niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).

 

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

 

8. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

 

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 

9. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

a) podmioty przetwarzające, w tym:

 1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,

 2. podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,

 3. osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),

 4. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.

 

b) inni administratorzy, w tym:

 1. organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,

 2. spółki powiązane z nami,

 3. inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,

 4. nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

 

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 

10. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 

 

 

11. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

 

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

 1. dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),

 2. sprostowanie (poprawienie) danych,

 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),

 4. usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),

 5. przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 

12. Prawo sprzeciwu

 

Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

 

13. Skarga do organu nadzorczego

 

W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

14. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.latarniawagabundy.pl/regulaminy

 

15. Jak można się z nami skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

 

Latarnia Wagabundy

Wola Michowa 14 - z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”

tel. 881-315-112 e-mail: recepcja@latarniawagabundy.pl

md_5a9794da1b10e-1.png
bottom of page